O nás

BENETRIX, n. o. je organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o seniorov od roku 2012. Máme kapacitu 100 prijímateľov, z toho 90 v Zariadení pre seniorov a 10 v Zariadení opatrovateľskej služby. Priemerný vek našich klientov je 85 rokov.

Snažíme sa pre ľudí vytvoriť rodinné a bezpečné prostredie, organizujeme pre klientov rôzne akcie, či už priamo BENETRIX, n. o. je organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o seniorov od roku 2012. Máme kapacitu 100 prijímateľov, z toho 90 v Zariadení pre seniorov a 10 v Zariadení opatrovateľskej služby. Priemerný vek našich klientov je 85 rokov.Snažíme sa pre ľudí vytvoriť rodinné a bezpečné prostredie, organizujeme pre klientov rôzne akcie, či už priamo v zariadení ako aj výlety po okolí. Spolupracujeme s Univerzitou Komenského v Bratislave konkrétne s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine odbor Ošetrovateľstvo.

Existencia zariadenia je spojená s poskytnutím nenávratného finančného príspevku z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci regionálneho rozvojového programu. Sme zapojený do procesu deinštitucionalizácie.
Najčastejšie otázky

 • Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov
  Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.
  ...
Všetky otázky