O nás

BENETRIX, n. o. je organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o seniorov od roku 2012. Máme kapacitu 100 prijímateľov, z toho 90 v Zariadení pre seniorov a 10 v Zariadení opatrovateľskej služby. Priemerný vek našich klientov je 85 rokov.

Snažíme sa pre ľudí vytvoriť rodinné a bezpečné prostredie, organizujeme pre klientov rôzne akcie, či už priamo BENETRIX, n. o. je organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o seniorov od roku 2012. Máme kapacitu 100 prijímateľov, z toho 90 v Zariadení pre seniorov a 10 v Zariadení opatrovateľskej služby. Priemerný vek našich klientov je 85 rokov.Snažíme sa pre ľudí vytvoriť rodinné a bezpečné prostredie, organizujeme pre klientov rôzne akcie, či už priamo v zariadení ako aj výlety po okolí. Spolupracujeme s Univerzitou Komenského v Bratislave konkrétne s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine odbor Ošetrovateľstvo.

Existencia zariadenia je spojená s poskytnutím nenávratného finančného príspevku z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci regionálneho rozvojového programu. Sme zapojený do procesu deinštitucionalizácie.
Najčastejšie otázky

  • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
    Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

    Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
    ...
Všetky otázky