Aktivity v našom zariadení

1. Edukačné činnosti

 • pamäťové cvičenia
 • Reminiscenčná terapia
 • Biblioterapia
 • Prednášky, filmy

2. Pohybové aktivity

 • kondička – pohybové cvičenia – zamerané na pohybovú koordináciu, obratnosť, kĺbovú pohyblivosť , cvičenia uvoľňovacie a preťahovacie zamerané a chrbát, ramená, krk, dýchacie a masážne cvičenia
 • relaxácie
 • športové hry a súťaže

3. Tvorivé aktivity

 • Artterapia – zamerané na precvičovanie krátkodobej pamäte, posilnenie vlastnej hodnoty, rehabilitáciu jemnej motoriky – využitie všetkých možných a dostupných techník
 • Muzikoterapia – aktívna (spev, tanec…), pasívna
 • Ergoterapia – práce s kvetinovými a bylinkovými záhonmi, pečenie koláčikov

4. Iné aktivity

 • spoločenské činnosti – posedenie pri šálke čaju, kávičke
 • spoločenské a kultúrne podujatia – Mikuláš, Vianočná besiedka, fašiangy, MDŽ, oslavy narodenín , menín a iné

5. Náboženské programy

 • katolícka omša a evanjelické bohoslužby

6. Činnosti v prírode

 • prechádzky a posedenia


Najčastejšie otázky

 • Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov
  Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.
  ...
Všetky otázky