Vybavenie žiadosti

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI A PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
 • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ OBČANOV DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.

 

O sociálnu službu v Zariadení pre seniorov požiada občan – senior na základe tlačiva:

ŽIADOSŤ O UMIESTNENIE V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MARTIN – PRIEKOPA

ZOZNAM VECÍ PRI NÁSTUPE DO ZARIADENIA

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY- VZOROVÁ

ZMLUVA O PLATENÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY- VZOROVÁ

K žiadosti je potrebné doplniť:

 • Predbežnú prepúšťaciu správu z nemocnice alebo správu o zdravotnom stave od obvodného lekára.

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov.

 

PRI NÁSTUPE DO ZARIADENIA POŽADUJEME OD OBČANA:

 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
 • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
 • Občiansky preukaz.
 • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
 • Preukaz poistenca.
 • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
 • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.

Najčastejšie otázky

 • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
  Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
  ...
Všetky otázky